REGULAMIN

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA WZAJĘCIACH TANECZNYCH

ORGANIZOWANYCH PRZEZ SKAWINSKI DANCE STUDIO

Przedmiotem  jest świadczenie przez Organizatora usług polegających na prowadzeniu zorganizowanych zajęć nauki tańca oraz innego rodzaju zajęć sportowo-rekreacyjnych.

§ 1

DEFINICJE:

Organizator – Michał Skawiński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą SKAWINSKI DANCE GROUP DANCE TEAM MICHAŁ SKAWIŃSKI, ze stałym miejscem wykonywania działalności we Wrocławiu 53-312, ul. Drukarska 36, NIP: 8942603524,  REGON: 021008732;

Usługodawca – Organizator;

Usługobiorca – osoba pełnoletnia zawierająca umowę o korzystanie z usług na swoją rzecz lub na rzecz małoletniego jako rodzic lub jego opiekun prawny; Usługobiorcą jest również osoba pełnoletnia, korzystająca ze Strony i zamieszczonego na niej Panelu rezerwacji w celu dokonania Rezerwacji on-line;

Uczestnik – osoba uprawniona do skorzystania z usług znajdujących się w Ofercie Obiektów na podstawie Umowy o korzystanie z usług, zawartej przez nią lub przez jej opiekuna prawnego, której stan zdrowia pozwala na korzystanie z Zajęć;

Oferta – zbiór usług oferowanych klientom przez Organizatora; Oferta dostępna jest na Stronie i w Siedzibie; Oferta może być zmienna w czasie; Oferta stanowi wyłącznie reklamę mającą na celu zaproszenie i zachęcenie klientów do zawarcia Umowy o korzystanie z usług; Oferta nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego;

Zajęcia – usługa dotycząca organizacji i prowadzenia nauki tańca oraz innego rodzaju aktywności sportowo-rekreacyjnych znajdująca się w Ofercie Organizatora, którą zainteresowany jest klient, lub co do której została zawarta Umowa o korzystanie;

Opłata – wynagrodzenie należne Organizatorowi z tytułu realizacji usług świadczonych na rzecz Usługobiorcy; Okres obowiązywania oferty – okres, w trakcie którego Organizator oferuje możliwość skorzystania z Zajęć;

Umowa  o korzystanie  z usług / Umowa – umowa zawierana na czas nieokreślony, wskazany w treści Umowy pomiędzy Usługobiorcą, który dokonał Rezerwacji on-line oraz uiścił Opłatę, a Organizatorem w zakresie świadczenia przez Organizatora usług Zajęć; warunki Umowy o prowadzenie Zajęć określa Regulamin i treść Rezerwacji on-line; Momentem zawarcia Umowy jest moment wpływu Opłaty na rachunek bankowy Organizatora, wedle wyboru Usługobiorcy.

Rezerwacja on-line – usługa rezerwacji miejsca  na Zajęcia realizowana  drogą elektroniczną za pomocą Panelu rezerwacji;

Panel rezerwacji – elektroniczny formularz dostępny na Stronie;

Strona – strona internetowa prowadzona pod adresem:/www.skawinski.coml/ oraz jej  podstrony;

Obiekt – zespół pomieszczeń, sale do ćwiczeń oraz pomieszczenia służące przygotowaniu do Zajęć, których np.: szatnia

Biuro/Recepcja – administracyjna obsługa Organizatora, znajdująca się w budynku SM Wojewodzianka, przy ul. Drukarskiej 36 we Wrocławiu

Lokalizacja – Obiekt wybrany przez Usługobiorcę w trakcie dokonywania Rezerwacji on-line, w którym świadczona będzie usługa Zajęć; w przypadku zawarcia umowy w lokalu przedsiębiorstwa – wybrany przez Usługobiorcę Obiekt, w którym została zawarta Umowa;

Istruktor – pracownik Organizatora działający w Obiekcie i w imieniu Organizatora prowadzący Zajęcia oraz sprawujący opiekę nad  Uczestnikami;

Osoby działające w imieniu Organizatora – Organizator, pracownicy i współpracownicy Organizatora, w tym Instruktorzy;

Regulamin – niniejszy regulamin Zajęć w Obiektach,stanowiący wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego,    zawieranej     pomiędzy     Usługobiorcą a Usługodawcą o zorganizowanie Zajęć; Dane kontaktowe – dane Usługodawcy do kontaktu z Usługodawcą: adres poczty elektronicznej: kontakt@skawinski.com,  nr telefonu: 505 09 06 06, adres korespondencyjny: SKAWINSKI DANCE STUDIO, ul. DRUKARSKA 36, 53-312 Wrocław.

§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA ZE STRONY

Organizator posiada uprawnienia do korzystania ze Strony, w tym posiada uprawnienie do domeny internetowej ww.skawinski.com, majątkowe prawa autorskie do Strony, a także do wzorców, formularzy, logotypów, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób wskazany w treści Regulaminu  lub w sposób  ustalony         indywidualnie  z Organizatorem.

Strona jest udostępniana przez Usługodawcę za pośrednictwem sieci Internet, jako zasób systemu teleinformatycznego

oraz  informatycznego.Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na Stronie treści reklamowych.

§3

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZA.

Usługodawca świadczy na rzecz Usługobiorcy usługi świadczone drogą  elektroniczną:

a) udostępnianie Strony i jej podstron – poprzez tworzenie Strony i jej podstron oraz umieszczenie ich w sieci Internet tak, aby każdy zainteresowany Usługobiorca mógł uzyskać dostęp do ich  zawartości;

b) udostępnianie Usługobiorcy możliwości rezerwacji Zajęć za pośrednictwem Strony – poprzez udostępnienie formularza rezerwacyjnego (Active Now)

2. W celu prawidłowego korzystania ze Strony i innych oferowanych przez Usługodawcę usług konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych:

a) posiadanie dostępu do sieci Internet;

b)posiadanie przeglądarki internetowej umożliwiającej korzystanie z panelu rezerwacji;

c) posiadanie aktywnego konta e-mail.

3.Usługodawca nie gwarantuje niezakłóconego i wolnego od błędów dostępu do Strony. W szczególności dostęp do Strony może zostać ograniczony w związku z koniecznością przeprowadzenia jej napraw, konserwacji oraz nowych rozwiązań.

4.Zakazuje się Usługobiorcy dostarczania treści o charakterze  bezprawnym, w szczególności:

a) naruszających dobre imię osób trzecich;

b) naruszających tajemnicę przedsiębiorstwa  osób  trzecich;

c) naruszających praw własności intelektualnej osób trzecich;

d)stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji;

e)  namawiających do jakichkolwiek działań niezgodnych z prawem.

5. W przypadku nieprawidłowości w świadczeniu usług

drogą elektroniczną, Usługobiorca możne złożyć reklamację poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres: michal@skawinski.com. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Usługobiorcy oraz opis okoliczności stanowiących podstawę  reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie    14 dni od daty doręczenia Usługodawcy. O rozstrzygnięciu Usługobiorca    zostanie poinformowany w formie wiadomości elektronicznej

§ 4

 DOKONANIE REZERWACJI ON-LINE, ZAWARCIE UMOWY

1. Oferta dostępna jest na tronie www.skawinski.comoraz w Biurze.

2.Usługodawca świadczy Usługi w terminach i w zakresie określonych w Ofercie.

3.Oferta obejmuje zajęcia z zakresu nauki i doskonal. tańca.

4.Usługobiorca dokonuje Rezerwacji on-line poprzez formularz elektroniczny dostępny na stronie www.skawinski.com i właściwy dla Zajęć wybranych przez Usługobiorcę.

5.Dokonując Rezerwacji  on-line  Usługobiorca  wskazuje:

 • Preferowany typ zajęc;
 • Wybór zajęć:
 • imię i nazwisko Usługobiorcy;
 • imię i nazwisko Uczestnika;
 • datę urodzenia Uczestnika;
 • adres e-mail Usługobiorcy;
 • numer telefonu Usługobiorcy;
 • Faktura
 • dane dotyczące ewentualnych zniżek przysługujących Usługobiorcy lub informacji jak do nas trafił
 • akceptacja Regulaminu;
 • wybrany termin Zajęć (spośród wskazanych w Ofercie).

6.Rezerwacja on-line zostaje skutecznie dokonana w momencie otrzymania przez Usługobiorcę wiadomości e- mail potwierdzającej przyjęcie Rezerwacji on-line.

7.Wiadomość potwierdzająca przyjęcie Rezerwacji on-line zawierać będzie podsumowanie złożonej Rezerwacji on- line, informację dotyczącą wybranych Zajęć, jak też wysokości i terminu dokonania Opłaty.

8.Na skutek dokonania Rezerwacji on-line, Organizator dokonuje blokady miejsca dla Uczestnika w terminach wskazanych zgodnie z treścią § 4 ust. 5 lit. h) powyżej, od dnia dokonania Rezerwacji on-line do dnia wyznaczonego jako ostatni dzień terminu płatności Opłaty.

9.Umowa  o korzystanie z Usług zostaje zawarta:

a) jeśli wybrano opcję płatności przelewem bankowym, za pośrednictwem płatności elektronicznej Active Now  realizowanej  w systemie  płatniczym tpay.com W momencie wpływu Opłaty na rachunek bankowy podmiotu pośredniczącego w transakcji

b) jeśli wybrano opcję płatności gotówkowej w na miejscu w siedzibie Skawisnki Dance Studio lub bezgotówkowej poprzez terminal płatniczy na dane podane w potwierdzeniu rezerwacji – w momencie dokonania Opłaty.

10.Umowa o korzystanie z Usług zostaje zawarta na czas nieokreślony, chyba że co innego wynika z treści wiadomości potwierdzającej złożenie Rezerwacji on-line, w związku z czym Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług prowadzenia Zajęć przez ten okres, zaś Usługobiorca zobowiązuje się do uiszczenia Opłaty z tytułu świadczenia usług prowadzenia Zajęć przez okres obowiązywania Umowy.

11.Uprawnienia wynikające z Umowy zawartej na rzecz Uczestnika mają charakter osobisty i nie mogą być przenoszone na inne osoby bez pisemnej zgody

Usługodawcy.

12.Potwierdzenie zawarcia Umowy wydawane jest w formie elektronicznej, poprzez wiadomość e-mail, przesłaną na adres Usługobiorcy, podany podczas rezerwacji, najpóźniej w dniu rozpoczęcia Zajęć.

13.W przypadku wykorzystania wszystkich wejść na Zajęcia

(dostępnych zgodnie z Umową) oraz chęci skorzystania z jednostkowych Zajęć, Uczestnik jest uprawniony do skorzystania z Zajęć po uiszczeniu Opłaty z tytułu Zajęć jednorazowych, o ile taką możliwość przewiduje Oferta oraz o ile Organizator dysponuje wolnymi miejscami na danych Zajęciach.

14.Organizator nie jest zobowiązany do potwierdzenia dokonania Rezerwacji on-line, jeżeli nie będzie miał obiektywnej możliwości przyjęcia danego Uczestnika na Zajęcia, m.in. z powodu zbyt dużej ilości chętnych. W tej sytuacji Organizator poinformuje Usługobiorcę w formie wiadomości e-mail o braku potwierdzenia dokonania Rezerwacji on-line.

15.Organizator zastrzega prawo do  nieutworzenia grupy

(odstąpienia od Umowy), w sytuacji, w której ilość zapisów na zajęcia jest mniejsza niż 50% planowanej  wielkości grupy określonej w ogłoszeniu umieszczonym na Stronie internetowej w odniesieniu do poszczególnych Zajęć. W takim przypadku Organizator skontaktuje się z Usługobiorcą proponując inny termin zajęć w grupie o podobnym poziomie trudności, dedykowanej wiekowi  Uczestnika. W przypadku niezdecydowania się  na  uczestnictwo w zaproponowanych Zajęcia, uiszczone opłaty podlegają zwrotowi na rzecz Usługobiorcy w pełnej wysokości.

§5

 POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE  UCZESTNICZENIA

W    ZAJĘCIACH

1. Uczestnikiem może być:

 • osoba powyżej 16 roku życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych; jeżeli osoba nie jest pełnoletnia, warunkiem Uczestnictwa jest zawarcie stosownej Umowy przez rodzica lub opiekuna prawnego;
 • osoba do 16 roku życia, na rzecz której rodzic lub opiekun prawny zawarł Umowę. W odniesieniu do niektórych Zajęć, warunkiem uczestnictwa może być sprawowanie  opieki przez rodzica lub opiekuna prawnego,

2. Uczestnikiem może być osoba, której stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w Zajęciach.

3. Uczestnik Zajęć określony w ust. 1 lit a) ma obowiązek posiadać dokument identyfikujący Uczestnika na Zajęciach oraz okazywać je Osobom działającym w imieniu Organizatora na prośbę powyższych osób.

4. Uprawnienie Uczestnika do uczestniczenia w Zajęciach jest weryfikowane poprzez sprawdzenie listy obecności przez Instruktora. Obecność / nieobecność Uczestnika są odnotowywane w prowadzonej liście obecności.

5. Nie dokonujemy odpłatności za nieobecność w zajęciach.

6.W przypadku długotrwałej nieobecności Uczestnika wywołanej chorobą Uczestnika Uczestnik, a w przypadku Uczestników małoletnich Usługobiorca winien skontaktować się z Organizatorem w formie elektronicznej (wiadomość e-mail przesłana na adres: kontakt@skawinskic.com) w celu indywidualnego ustalenia zasad odrabiania nieobecności.

7. Uczestnik jest zobowiązany do stawienia się na terenie Obiektu z wyprzedzeniem pozwalającym na punktualne

stawienie się na Zajęciach, tj. z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania się do  Zajęć w szatni,

w szczególności zmianę stroju, itp.

8. Uczestnik jest zobowiązany do informowania Instruktora o

opuszczeniu sali zajęciowej  przed zakończeniem Zajęć.

9.Uczestnik zobowiązany jest do posiadania odpowiedniego wygodnego ubioru na zajęcia oraz obuwia zmiennego, itp., dostosowanego do specyfiki Zajęć i / lub zgodnego z wytycznymi otrzymanymi od Organizatora.

10. Z uwagi na względy bezpieczeństwa Usługobiorca jest uprawniony nie dopuścić do udziału w Zajęciach Uczestników, którzy nie spełniają zasad określonych w ust. 9 oraz ust. 11 powyżej.

11. Usługobiorca jest zobowiązany do informowania Osób działających w imieniu Organizatora, o wszelkich przeciwwskazaniach do uczestniczenia w Zajęciach przez siebie samego lub Uczestnika, w szczególności o zdiagnozowanych chorobach, urazach.

12 .Usługobiorca uczuli małoletniego Uczestnika na konieczność informowania Osób działających w imieniu Organizatora o pogorszeniu samopoczucia Uczestnika w trakcie Zajęć.

13. Uczestnik jest zobowiązany do stosowania się do zasad wynikających z regulaminów poszczególnych Obiektów, w których odbywają się Zajęcia, w których uczestniczy.

§ 6

 POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ZAJĘĆ

1.Warunki i zasady korzystania z Usług określone są w treści Regulaminu.

2.Godziny otwarcia Obiektów dostępne są w Obiektach.

3.Obiekty mogą być zamknięte w dni ustawowo wolne od pracy. Obiekty mogą być również niedostępne w inne dni, w szczególności z uwagi na awarie lub inne sytuacje losowe, w tej sytuacji Usługobiorca zachowuje uprawnienie do zwrotu wynagrodzenia za jednostkowe odwołane zajęcia lub odrobienia zajęć według wyboru Usługobiorcy (z uwzględnieniem dostępności terminów, chyba że zamknięcie Obiektów było zawinione przez Usługobiorcę).

4. W przypadku planowego zamknięcia Obiektów Organizator poinformuje Usługobiorców o zamknięciu na minimum jeden (1) dzień przed zamknięciem, w formie wiadomości e-mail lub za pośrednictwem Strony internetowej oraz w Biurze.

5. W przypadku niezaplanowanego zamknięcia Obiektów, informacja o zamknięciu zostanie przekazana niezwłocznie po uzyskaniu informacji przez Organizatora, w formie wskazanej w ust. 4 powyżej.

6. Uczestnik może korzystać z Obiektów zgodnie z ich przeznaczeniem, w zakresie  koniecznym  do  realizacji

Umowy oraz z uwzględnieniem zasad określonych w Regulaminie, innych regulaminach dotyczących Obiektów oraz  zgodnie  z  instrukcjami i pouczeniami Organizatora / Osób działających w imieniu Organizatora.

7.Korzystanie z przestrzeni  sal ćwiczeniowych w  obiekcie jest możliwe wyłącznie pod nadzorem lub zgodnie z instrukcjami i pouczeniami Organizatora / Osób działających w imieniu Organizatora.

8.Dostrzeżone uszkodzenia sprzętu / Obiektu należy niezwłocznie zgłaszać do Organizatora / Osób działających w imieniu Organizatora.

9.Uczestnik ma prawo w każdej chwili zwrócić się do Organizatora / Osób działających w imieniu Organizatora obecnych w Obiekcie o udzielenie informacji z prośbą o udzielenie wskazówek co do prawidłowości sposobu wykonywania ćwiczeń w trakcie Zajęć.

10. W Obiektach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, posiadania i  spożywania alkoholu, posiadania i zażywania    środków              odurzających oraz posiadania i korzystania z niebezpiecznych substancji, narzędzi i przedmiotów, w tym także materiałów pirotechnicznych.

11.W Obiektach nie mogą znajdować się osoby w stanie nietrzeźwości, w stanie odurzenia lub pod wpływem narkotyków.

12.Wykonywanie ćwiczeń, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia / życia jest niedozwolone.

13.Spożywanie posiłków oraz żucie gumy w trakcie treningów jest niedozwolone.

14.Rejestrowanie obrazu lub dźwięku na terenie Obiektów bez uprzedniej zgody Organizatora / Osób działających w imieniu Organizatora jest niedozwolone. W przypadku wyrażenia zgody na utrwalanie dźwięku lub obrazu przez Organizatora, osoba która taką zgodę uzyskała zobowiązana jest uzyskać stosowne zgody Uczestników oraz w przypadku Uczestników niepełnoletnich, ich rodziców lub opiekunów prawnych na ewentualne utrwalanie wizerunku Uczestników.

15.W odniesieniu do wprowadzania zwierząt na teren Obiektów, zastosowanie mają regulaminy poszczególnych Obiektów.

16.Zachowania niekulturalne, wulgarne, agresywne na terenie Obiektów są niedozwolone.

17.W Obiektach (w tym w szatniach, toaletach, salach do tańca innych pomieszczeniach) należy zachowywać spokój i porządek.

§ 7

OPŁATY – WYNAGRODZENIE ORGANIZATORA

1. Wynagrodzenie Organizatora, obowiązujące w dniu zawarcia Umowy z tytułu świadczenia usług Zajęć określone

jest  na stronie internetowej Organizatora www.skawinski.com  w meuu „ Cennik”

2. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach Skawiński Dance Studio jest Rejestracja, wybór Formy Zajęć. Akceptacja Regulaminu  oraz uiszczenie opłaty za zajęcia zawartej w cenniku Skawiński Dance Studio w formie:

a) zapłaty gotówką przed zajęciami w Skawiński Dance Studio.

b) On-line za pomocą aplikacji Active Now App.  Wpłata za zajęcia zostaje zapisana w systemie informatycznym Skawisnki Dance Studio – Active Now.

3. Zajęcia w Skawiński Dance Studio dostępne są w następujących formach: Kursy tańca solo lub w parach  dla dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów, sekcje sportowe – klub tańca,  zespoły taneczne/ formacje. Zajęcia trwają maksimum 10 miesięcy (sezon), płatne maksimum w 10 ratach, a wartość każdej raty jest uzależniona od ilości zajęć w danym miesiącu .Cena za niewykorzystane (nieobecność ) zajęcia nie podlega zwrotowi. „Opłata za wybrany kurs tańca” – zależny od wybranej Formy zajęć. Zajęcia niewykorzystane przepadają i nie są podstawą do odliczeń.

4. Brak otrzymania płatności zgodnie z lit 2a) powyżej, w terminie wskazanym w Potwierdzeniu Rezerwacji on-line lub brak dokonania płatności w formie określonej w lit.2b) powyżej w terminie wskazanym w Potwierdzeniu rezerwacji on-line spowoduje unieważnienie Rezerwacji on-line. W takiej sytuacji można powtórnie dokonać Rezerwacji on-line.

5. Usługobiorca, który zdecyduje się na dokonanie płatności poprzez system Active Now, zostanie przekierowany do formularza zapłaty (tpay.com), przy czym płatność może nastąpić wyłącznie po uprzedniej akceptacji przez Usługobiorcę regulaminu tpay.com jako agenta rozliczeniowego.

6. Wynagrodzenia Organizatora powinno zostać  uiszczone w terminach wskazanych na Stronie.

7. W przypadku opóźnienia w uregulowaniu wynagrodzenia lub jakiejkolwiek inne jjego części Organizator uprawniony jest do naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie.

8.  Uczestnictwo w zajęciach na podstawie systemów zewnętrznych: OK. SYSTEM, MULTISPORT PLUS, CLASSIC, KIDS, DZIECKO, SENIOR, STUDENT, LIGHT, FIT PROFIT Iinnych, wskazanych przez Skawiński Dance Studio możliwe jest po podpisaniu umowy na korzystanie z posiadanej Karty na zasadach:

a)Kursy tańca dla Dzieci, Młodzieży, Dorosłych, Seniorów Uczestnik wpłaca „Kaucję” ustaloną przez Organizatora,  co gwarantuje mu miejsce w grupie na wybranych zajęciach oraz każdorazowo przed zajęciami „odbija” kartę partnera u pracownika recepcji. Karta Partnera musi być wystawiona na uczestnika zajęć.

b)„Kaucja” zostaje zwrócona w całości w przypadku, gdy klient zrezygnował z zajęć, a do momentu rezygnacji wziął udział we wszystkich zajęciach

c)„Kaucja’ zostaje  zwrócona częściowo – pomniejszona proporcjonalnie o ilość zajęć na których nie był.

Klient, który opuści „iX”  zajęć, a  równałoby się to kwocie kaucji wpłaconej przez niego, to w przypadku kontynuacji musiałby wpłacić nową kaucję

d) Nie ma możliwości zwrotu KAUCJI w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach w określonym okresie ich trwania.

§ 8

 REZYGNACJA Z ZAJĘĆ

Rezygnacja z uczestnictwa w zajęciach jest możliwa w następujących warunkach:

1. Uczestnik składa wymówienie z uczestnictwa w zajęciach (pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej na adres kontakt@skawinski.com wskazując dzień zakończenia uczestnictwa w zajęciach nie wcześniejszy niż data złożenia ( wysłania). Recepcja dokonuje zmian w systemie kończąc uczestnictwo w ostatnim dniu zajęć danego okresu. Aby rezygnacja była skuteczna na dzień złożenia rezygnacji wszystkie opłaty za zajęcia powinny być uregulowane.

2. W przypadku nadpłaty Szkoła zobowiązuje się zwrócić ją w ciągu 30 dni na konto wskazane w rezygnacji. Zaprzestanie uczestnictwa w zajęciach i nie zgłoszenie rezygnacji nie skutkuje zakończeniem naliczania opłat. Opłaty będą naliczane do momentu otrzymania rezygnacji z zajęć

3. W przypadku opóźnienia w uiszczeniu Wynagrodzenia zgodnie z harmonogramem lub jakiejkolwiek jego części,

Organizator uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy bez zachowania okresów wypowiedzenia jak również

dochodzenia od Usługobiorcy odszkodowania za utrzymywanie miejsca na zajęciach, oraz związanego z wynagrodzeniem Instruktorów itp.

.

§ 9

 PRAWA   I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW/USŁUGOBIORCÓW

1.2.Uczestnik  jest  uprawniony  do  skorzystania  z Zajęć, tj. do korzystania z wszystkich świadczeń określonych w Umowie.

2.Uczestnik jest zobowiązany do:

a) stosowania się  do  poleceń Instruktorów, którzy sprawować będą nadzór  nad Uczestnikiem, przestrzegania regulaminów miejsc, w których odbywać się będą Zajęcia,

b)nie przeszkadzania innym uczestnikom w uczestniczeniu w Zajęciach,

c)nie oddalania się od Instruktorów;

d)zachowywania kultury osobistej;

e)zachowywania higieny osobistej.

3.W przypadku, w którym zachowanie Uczestnika albo zagraża życiu lub zdrowiu Uczestnika          lub innych uczestników, albo uniemożliwia Instruktorom prowadzenie Zajęć, w tym, w przypadku  rażącego naruszenia ust. 2, Uczestnik może zostać odsunięty  od  uczestniczenia w Zajęciach.

4.Uczestnik może być również odsunięty od uczestnictwa w Zajęciach z uwagi na swój stan zdrowia w szczególności chorobę, którą mogą zostać zarażeni inni uczestnicy lub zagrażającą bezpieczeństwu i zdrowiu samego Uczestnika.

5.W przypadku wskazanym w ust. 3 i 4 powyżej, uznaje się, że do rezygnacji ze świadczenia usługi Zajęć doszło z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora.

6. W przypadku zachowań odbiegających od postanowień ust. 2 powyżej, jednak nie stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia Uczestnika lub innych Uczestników, jednakże utrudniających Instruktorom prowadzenie Zajęć, Uczestnik może zostać upomniany przez Instruktorów, jak również w przypadku Uczestników niepełnoletnich Instruktorzy mogą zwrócić się do Usługobiorców z prośbą o rozmowę wychowawczą z Uczestnikiem.

7. Za szkody wyrządzone przez Uczestnika odpowiedzialność ponosi Uczestnik, lub w przypadku Uczestnika niepełnoletniego ponoszą ją rodzice lub opiekunowie prawni i zobowiązują się do pokrycia kosztów ich usunięcia w sposób określony przepisami prawa.

8.Przed dokonaniem zapisów na Zajęcia, Usługobiorca zobowiązany jest zweryfikować we własnym zakresie, czy

nie zachodzą wobec Uczestnika przeciwwskazania zdrowotne do uczestnictwa  w  tego typu  Zajęciach.

Dokonanie zapisów na  Zajęcia jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o braku takich   przeciwwskazań

9. Usługobiorca zobowiązany jest do poinformowania Organizatora o kwestiach dotyczących Uczestnika (w tym zdrowotnych), które drogą wpływać na jego uczestniczenie w Zajęciach oraz mogą wymagać od Organizatora specjalnego

podejścia do Uczestnika.

10 .Uczestnik   powinien   stawić   się   na   Zajęciach z odpowiednim wyprzedzeniem. Za punktualne stawiennictwo na zajęciach odpowiedzialność ponoszą Usługobiorcy lub Uczestnik – jeśli jest pełnoletni. W przypadku opóźnienia w stawiennictwie na Zajęciach, w tym również opóźnienia uniemożliwiającego Uczestnikowi uczestnictwo w Zajęciach, Usługobiorcy nie przysługuje roszczenie o obniżenie lub zwrot Wynagrodzenia.

.11. Usługobiorca zobowiązuje się do zapewnienia. Uczestnikowi odpowiednich: sprzętu, stroju, wyposażenia koniecznych do uczestniczenia w Zajęciach, co do których zawarto Umowę – w przypadku chęci potwierdzenia kompletności sprzętu,

wyposażenia, itp. koniecznych do korzystania z Zajęć

12.Organizator udzieli Usługobiorcy niezbędnych informacji. Usługobiorcy w miarę możliwości będą się starać nie wyposażać małoletnich Uczestników w cenną biżuterię lub elektronikę na czas Zajęć z uwagi na ryzyko zagubienia ich w trakcie Zajęć.

§ 10

PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

1.Organizator zobowiązuje się do należytego świadczenia usługi  Zajęć, zgodnie z Regulaminem.

2.Usługobiorca zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej przez Usługobiorcę lub Uczestnika w mieniu 3.Organizatora lub mieniu innego Usługobiorcy lub Uczestnika lub jakiegokolwiek podmiotu trzeciego oraz szkody na osobie, wyrządzonych przez Usługobiorcę lub Uczestnika.

4.W Obiektach znajdują się zamykane na klucz szafki. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni.

5.Organizator  wskazuje, że zgodnie z art. 15zp ust. 1 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dalej: „Ustawa COVID”), jeżeli w trakcie obowiązywania Ustawy COVID Usługobiorca rozwiąże Umowę w całości lub w części, a rozwiązanie umowy pozostaje w bezpośrednim związku z negatywnymi skutkami COVID-19, Organizator zwróci wpłacone przez klienta środki z tytułu Umowy w terminie 180 dni od dnia skutecznego rozwiązania Umowy.

6.Organizator wskazuje, że w przypadku, w którym zaistnieje okoliczność, zgodnie z którą Usługobiorca były uprawniony do rozwiązania umowy w całości lub w części w bezpośrednim związku z negatywnymi skutkami COVID-19 (tj. zgodnie z art. 15zp ust. 1 Ustawy COVID), Organizator zamiast zwrotu środków za niezrealizowaną usługę może zaproponować Usługobiorcy voucher na usługi świadczone przez Organizatora, o wartości nie niższej niż kwota wpłacona przez Usługobiorcę na poczet niezrealizowanej usługi (Voucher”). Usługobiorca może, ale nie musi zaakceptować przyjęcie Vouchera w zamian środków za niezrealizowaną usługę

7. Wyrażenie przez Usługobiorcę zgody, na otrzymanie Vouchera, oznacza, że Usługodawca zgodził się na kontynuację Umowy i, zgodnie z art. 15zp ust. 2 Ustawy COVID Usługobiorca nie może następnie skutecznie rozwiązać umowy z Organizatorem poprzez żądanie zwrotu środków wpłaconych na poczet usługi.

8. Voucher  nie  podlega wymianie, w całości  ani  w części, na inny voucher.

§ 11

 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o

Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej:

„RODO”), Organizator informuje, iż administratorem danych osobowych Usługobiorców i Uczestników jest Michał Skawiński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą SKAWINSKI DANCE GROUPDANCE TEAM MICHAŁ SKAWIŃSKI, ze stałym miejscem wykonywania działalności we Wrocławiu 53-312, ul. Drukarska 36, NIP: 8942603524,

2. Dane osobowe są przetwarzane na następujących podstawach:

a) w stosunku do Usługobiorców w związku z wykonaniem Umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie Umowy);

b) w stosunku do Usługobiorców, którzy wyrazili jedną lub więcej zgód na przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ) RODO (zgoda podmiotu danych);

c) w stosunku do niepełnoletnich Uczestników na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO (zgoda wyrażona przez rodzica lub opiekuna prawnego związana z uczestnictwem w Zajęciach);

d)w stosunku do Usługobiorców, którzy złożyli reklamację, na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek prawny ciążący na administratorze).

3.Usługobiorcom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz danych osobowych

Uczestników – w stosunku do których wyrazili zgodę na ich przetwarzanie – do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia

przetwarzania, przenoszenia danych, jak również do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Usługobiorcy mają również prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych (w odniesieniu do

danych osobowych przetwarzanych na ww. podstawie) w dowolnym momencie, jednakże bez wpływu na zgodność z

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem ww. prawa mogą być realizowane

poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres:kontakt@skawinski.com.

4.W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych

osobowych, Usługobiorcom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony

Danych Osobowych (PUODO).

5. Podanie danych osobowych w zakresie imienia i  nazwiska Usługobiorcy i Uczestnika, zaś w stosunku do Uczestnika

roku urodzenia, a  w stosunku do Usługobiorcy adresu  poczty elektronicznej i numeru telefonu kontaktowego jest

dobrowolne, jednakże niezbędne dla świadczenia usługi organizacji Zajęć.

6.Administrator danych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji w oparciu o przekazane dane osobowe. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

7.  Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom wspierającym administratora w organizacji Zajęć, w szczególności podmiotom wspierającym systemy informatyczne, w tym spółce ActiveNow sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (nr KRS: 0000754602), która jest dostawcą systemy Rejestracji on-line oraz Dotpay sp. z o.o. (nr KRS: 0000700791), która jest agentem rozliczeniowym w odniesieniu do transakcji dokonywanych zgodnie z treścią Regulaminu. W przypadku Usługobiorców, którzy wyrazili zgodę na wykorzystanie wizerunków Uczestników do promocji działalności Organizatora, dane osobowe Uczestników w postaci ich wizerunku mogą być umieszczane na banerach, ulotkach, jak również w sieci Internet, w szczególności na stronach internetowych administratora lub na stronach prowadzonych portalach społecznościowych typu Facebook, Instagram, lub kanale YouTube. W stosunku do Usługobiorców, którzy wyrazili zgodę na przekazywanie ich danych osobowych do partnerów Organizatora, ich dane mogą zostać przekazane tym podmiotom, zgodnie z udzieloną zgodą.

8. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres 2 lat, z wyjątkiem wizerunku Uczestników zamieszczonego w sieci Internet. Ponadto dane osobowe mogą być przetwarzane dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez okres przedawnienia tych roszczeń.

§ 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną podane do wiadomości poprzez umieszczenie informacji o wprowadzeniu zmian na Stronie, jak również zostaną opublikowane w ogólnodostępnym miejscu w Obiektach oraz doręczone Usługobiorcom.

2.W razie zmiany Regulaminu Usługobiorca ma prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia

poprzez złożenie na piśmie stosownego oświadczenia woli z podaniem, jako przyczyny rozwiązania umowy, faktu zmiany Regulaminu. W rozwiązania umowy z ww. powodu, Usługobiorcy przysługuje zwrot Wynagrodzenia za niewykorzystane Zajęcia.

3.Termin na złożenie oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy wynosi czternaście (14) dni od chwili umieszczenia informacji o zmianie regulaminu. Po bezskutecznym upływie tego terminu domniemywa się, że Usługobiorca akceptuje wprowadzone zmiany Regulaminu.

4.Usługobiorcy są uprawnieni do złożenia reklamacji w związku z organizacją i przebiegiem Zajęć poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres kontakt@skawinski.com lub poprzez złożenie jej w formie pisemnej na recepcji w Obiekcie wedle wyboru Usługobiorcy. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Usługobiorcy oraz opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty doręczenia Usługodawcy. O rozstrzygnięciu Usługobiorca zostanie poinformowany w formie wiadomości elektronicznej lub pisemnej według swojego